TRIVSELSPROFIL

 • Børn, som leger, trives bedre - En investering i børnenes sociale, mentale og fysiske trivsel.

 • En totalløsning til leg, læring, fællesskab og trivsel

 • Små, nemme lege og bevægelsesaktioner, der styrker elevernes relationer, samarbejde og glæde

Børn, som leger, trives bedre!

At forebygge og skabe kulturforandring er noget af det sværeste, men hvis vi arbejder kontinuerligt i fællesskab på tværs af institutioner, sektorer og aktører kan vi gør en forskel, som ikke bare vil have en midlertidig virkning, men skabe en naturlig positiv udvikling. Mange undersøgelser har dykket ned i temaer omkring børn leg, bevægelse, læring og skoleglæde. Der er ingen tvivl om at leg og bevægelse i hverdagen, har en essentiel betydning for børns sociale og personlig dannelse, motoriske og kropslige kompetencer samt oplevelse af egen livskvalitet og glæde.

Læs mere om fysisk aktivitet, trivsel og leg i disse links:

Hvorfor få en TrivselsProfil?

I disse år er der et stort fokus på børn og unges mentale helbred, fysiske sundhed og sociale relationer i dagligdagen. Det skyldes blandt andet post-covid 19 tendenser og ændrede hverdagsrutiner som er prægede af mindre fysisk aktivitet og samvær med kammeraterne samt et opskruet tempo med fuld fart og skift i indhold. Undersøgelser viser tydlige resultater af samfundsændringerne, hvor der særligt for børn og unges ses 3 områder med betydelig forværring:

 • Mental mistrivsel blandt unge (mistrivsel)
 • Faldende skoleglæde
 • Fald i den sundhedsforebyggende adfærd (sundhed)

Ottosen, M.H. m.fl. (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022

Sebastian fortæller her om TrivselsProfil: 

En skole der kan gå forrest!

Som TrivselsPROFIL vil I være front runners i arbejdet med elevernes trivsel, skoleglæde samt personlige og sociale dannelseskompetencer, gennem bevægelse og leg.

Skolen er en social øveplads, hvor eleverne afprøver, tester, udvikler og former sig. Leg og bevægelse i skoledagen er det fælles 3. Det er derfor essentielt, at det er et trygt og accepterende miljø der kan lade legen, kreativiteten, bevægelsen og ikke mindst det uperfekte, det skøre, det fjollede og det fejlende få en central rolle.

TrivselsPROFILEN åbner op for disse parametre, italesætter dem og udlever dem. Gennem lege og bevægelsesaktioner arbejdes der med fællesskabende didaktikker, der bygges bro mellem de formelle (klassen) og uformelle (relationerne) fællesskaber.

Med en profil om TrivselsPROFIL vil I få adgang til:

Et helgarderet samarbejde!

I et samarbejde som virker, kræves kontinuerlig kommunikation, sparring og udvikling hos begge parter. TrivelsPROFILEN giver skolen en rød tråd i arbejdet med elevernes trivsel gennem leg og bevægelse i hverdagen. I samarbejdet vil skolen have tildelt en personlig Let Leg konsulent som vil være tilgængelig 24/7 hvad angår vejledning, hjælp og sparring.

Jeres Let Leg konsulent er den som kender til jeres specifikke fokusplan, igangværende tiltag og status på skolens generelle styrker og udfordringer. Tilknyttet denne konsulent vil være “trivsels/bevægelsesanfører” fra jeres skole. Personen vil være det direkte led mellem skolen og jeres Let Leg konsulent, og I som skole er ansvarlige for at udvælge denne person.

Samarbejdsrollerne i TrivselsPROFIL:

Øget Trivsel & Sundhed

 • Fællesskaber skabes og udvikles bedst gennem aktiviteter og lege hvor kroppen er i spil
 • Oplevelser af skolekammerater “i et nyt lys” gennem legen, kan skabe nye venskaber og styrke de sociale relationer
 • At mestre og få indsigt i egne kvaliteter via legen, giver øget selvværd
 • Handlekraft fremmes gennem tilgængelighed i legen og den umiddelbare lyst som legen skaber
 • Kropsidealer revurderes og forståelseshorisonten omkring vores forskelligheder udvides via det fysiske samværBedre Skoledag & Faglige Færdigheder

 • Koncentration forbedres når sansemotorikken kommer i spil. Sanseintegrationen hjælper os til at udelukke uhensigtsmæssige stimuli
 • Arbejdshukommelsen (kort tid) og langtidshukommelsen har positiv effekt af, at få kroppen med, pulsen op og krydskoordinering inddraget
 • Motivation øges når aktiviteten opleves meningsfuld og varieret. Det sker når den udføres med andre (samhørighed), man kan mestre opgaven (mestring) og man har medbestemmelse (autonomi)
 • Arbejdet med leg og bevægelse giver unikke muligheder for at opnå succesoplevelser og dermed styrke lysten til at præstere
 • Læring optimeres ved den legende tilgang der inddrager det “hele menneske”. Læring anskues i et holistisk perspektiv

TRIVSELSESSKOLE PROFILEN GIVER JER…

En tværgående indsats, der er målrettet de danske skoler og som spænder over skolernes forskellige klassetrin samt strukturer. 
TrivselsSkole indeholder bl.a. fysiske vejledninger og materialer, en digital legebank, kompetenceudviklingsforløb for lærere og pædagoger, samt materiale til forældrene, forældreworkshops og konsulentbistand. 

Profilen består yderligere af en konkret helårlig trivselskalender, med nemme lege og bevægelsesaktioner der styrker elevernes relationer, samarbejde og glæde, samt løbende kommunikations materiale og årlig statusrapport.  

TrivselsSkole profilen rummer allerede mange de fokuspunkter, der indgår i undervisningsministeriets nyeste aftale om folkeskolen, og som nu kan iværksættes på helt nye måder for eleverne. Det sker bl.a. gennem øget praktisk undervisning med bevægelse, leg og trivsels i centrum. Konkret kombineres elevernes læringsaktiviteter med bevægelsesaktioner. Fagpersonalets undervisningskompetencer understøttes, udvides og styrkes med nyeste forskning og viden samt didaktiske redskaber og håndgribeligt materiale.    

EN KOMPLET LØSNING TIL HELE SKOLEN

Vi har i tidligere år udviklet produkter til de specifikke skolefag. I det sidste år har udviklingen været koncentreret om at skabe TrivselsProfilen, markedets første indsats der går helhedsorienteret til værks i styrkelsen af elevernes trivsel, fællesskaber og læring, gennem leg og bevægelse.

Det innovative ved vores TrivselsProfil, er den helgarderede løsning, som hjælper hele skolen med at skabe aktiv læring og trivsel i løbet af hele skoleåret, via anvendelse af specialudviklede materialer, redskaber og færdigheder i undervisningen samt skoledagen.