Salgs- og Handelsbetingelser Let Leg 2023

Her har vi samlet oplysninger i forbindelse med almindelig salg og levering. Har du spørgsmål eller klager, er du altid velkommen til at kontakte os på kontakt@letleg.dk.

 1. Generelle oplysninger

  • Nærværende salgs- og leveringsbetingelser gælder for alle salg foretaget af Let Leg ApS, CVR-nr. 36734604 (“Let Leg”).
  • Alle leverancer, arbejde og tjenesteydelser, der leveres af Let Leg (“Arbejdet”), er baseret på nærværende betingelser.
  • I tilfælde af uoverensstemmelser har nærværende betingelser forrang for de vilkår og betingelser, der indgår i tilbudsmaterialet og/eller andre kontraktdokumenter udarbejdet af kunden (”Kontrakter”).
  • Alle Kontrakter kræves at være skriftlige for at blive juridisk gyldige. Kontrakter (eller købsaftaler) fremsendt via e-mail eller EAN-nr. anses for at være i skriftlig form, mens Kontrakter fremsendt med andre former for telekommunikation ikke gør.
  • Tilbud fra Let Leg er, medmindre andet udtrykkeligt skriftligt er angivet, gyldige i en periode på 30 dage fra tilbudsdato.
  • Visuelle materialer, specifikationer og andre tekniske oplysninger, som leveres af Let Leg, forbliver Let Legs ejendom. Oplysningerne skal behandles fortroligt og må ikke distribueres, kopieres og/eller videregives til tredjemand til andre formål end opfyldelsen af Kontrakten.
 2. Pris og betalingsbetingelser

  • Alle Let Legs priser tillægges lovpligtig omsætningsafgift (moms) til den relevante sats eller afgift svarende til moms (i udlandet).
  • Betalingsbetingelserne er forudbetaling og fremgår af tilsendte faktura. Betaling skal ske indenfor den på fakturaen angivne betalingsfrist, med bankoverførsel medmindre andet er udtrykkeligt og skriftligt aftalt.
  • Betalingsbetingelserne træder i kræft når bestillingen afsendes fra vores lager. Består Arbejdet af tjenesteydelser såsom workshops, kurser, uddannelser mv. har betalingsbetingelserne ikrafttræden med Kontrakten (købsaftalen).
  • Såfremt der ikke er aftalt forudbetaling eller såfremt Let Leg yder kunden kredit og kunden overskrider en betalingsfrist, beregnes rente af tilgodehavendet med 2% pr. påbegyndt måned.
  • Kunden har kun ret til at tilbageholde betalinger eller foretage modregning i det omfang modkravene er ubestridte eller juridisk etablerede ved endelig dom eller lignende.
  • Alle priser er ekskl. forsendelse/fragt, installation, montage, afgifter og miljøtillæg. Ændringer i afgifter, fragt, indkøbsomkostninger samt andre udefra kommende forhold kan medføre, at Let Leg kan justere priserne.
  • Der tages forbehold for prisændringer og – fejl.
 3. Fortrydelsesret og afbestilling

  • Kunden har 14 dages fortrydelsesret ved køb af varer, Arbejde og tjenesteydelser udført af LET LEG i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven. Fortrydelsesretten regnes fra det tidspunkt, hvor Kunden har modtaget bekræftelse på købet. Afbestilling kan ske indtil deadline uden beregning. Fortrydelses- og afbestillingsretten indebærer, at har Kunden har ret til at træde tilbage fra aftalen uden begrundelse.
  • For at udøve fortrydelsesret eller afbestilling skal Kunden meddele Let Leg sin beslutning om at afbryde aftalen i en utvetydig erklæring (f.eks. ved post eller e-mail). Kunden kan sende en e-mail til os kontakt@letleg.dk.
  • Fortrydelses- og afbestillingsfristen er overholdt, hvis Kunden sender sin meddelelse om udøvelse af retten, inden fristen er udløbet.
  • Deadline for afbestilling af Arbejde eller tjenesteydelser som indebærer Let Legs fysiske tilstedeværelse, er 30 arbejdsdage før aftalte dato for Arbejdet eller ydelsen.
  • Kunden har ret til at rykke datoen for tjenesteydelsen uden ændringer i vilkårene hvis dette sker før deadline. Rykkes dato efter deadline gælder samme vilkår for refusion, som ved aflysning.
  • Kunden har dog ret til at modtage tjenesteydelsen, Arbejdet inden for de følgende 2 år efter Kontraktens (købsaftalens) indtræden.
  • Kunden anerkender at miste sin fortrydelses- og afbestillingsret, såfremt Kunden vælger at indgå en Kontrakt med Let Leg om Arbejde eller tjenesteydelser, som ligger før udløb af fortrydelsesretten på de 14 dage.
  • Opsigelse af online abonnement til den digitale legebank skal meddeles skriftligt med minimum 1.måneds varsel.
 4. Returnering og refusion 

  • Hvis Kunden udøver sin fortrydelsesret eller afbestiller inden for deadline, refunderer Let Leg som udgangspunkt alle betalinger som Let Leg eventuelt har modtaget fra Kunden, uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 30 dage fra den dato, hvor Let leg har modtaget meddelelse om beslutningen om at fortryde købet.
  • Eventuel refusion foregår ved bankoverførsel. Kunden pålægges under ingen omstændigheder nogen former for gebyrer som følge af tilbagebetalingen. Ved refusion tilbagebetales IKKE allerede afholdte udgifter for levering og transport til Kunden.
  • I tilfælde af aftale om refusion skal der vedlægges kopi af faktura, samt bankoplysninger; i form af registrerings- og kontonummer.
  • Returnering af varer kan kun ske efter udtrykkelig og skriftlig aftale med en medarbejder hos Let Leg og enhver returnering skal ske i original og ubrudt emballage. Specialvarer, tilvirkede varer og tjenesteydelser kan ikke tages retur. Kunden skal selv stå for udgifter vedrørende returnering af varerne.
  • Ved aflysning efter deadline opkræves 50% af den samlede regning. Let Leg foretager ikke tilbagebetaling af betalte beløb og har ret til at opkræve manglende beløb ved aflysninger mindre end 7 arbejdsdage før fastsatte dato for tjenesteydelsen, Arbejdet.
 5. Leveringstid

  • Tidspunktet for levering (“Leveringstiden”) skal være baseret på gensidig aftale mellem Let Leg og kunden.
  • Leveringstiden anses for overholdt, når levering har fundet sted i overensstemmelse med bestemmelserne i pkt. 6 uden væsentlige, mangler inden for den aftalte tidsplan.
  • Leveringstiden udskydes og kunden afholder de dermed forbundne omkostninger for Let Leg, såfremt:
   • Afleveringen af Arbejdet er forsinket af grunde, som Let Leg ikke er ansvarlig for.
  • Leveringstiden udskydes ligeledes, såfremt Let Leg er forhindret i at fuldføre Arbejdet inden for aftalte Leveringstid på grund af force majeure eller andre omstændigheder udenfor Let Legs kontrol. Leveringstiden udskydes i en periode svarende til forhindringens varighed, idet der dog indregnes en rimelig opstartsperiode.
 6. Leveringsbetingelser

  • Arbejdet henligger for kundens risiko, fra det øjeblik Arbejdet er leveret. Arbejdet kan enten indebære levering af varer eller levering af andre arbejde og tjenesteydelser.
  • Lagervarer leveres normalt indenfor 5-6 arbejdsdage med forbehold for restordre, og skaffevarer leveres indenfor 3-4 uger.
  • Let Leg tager forbehold for restordrer ved udsolgte varer samt for restordrer grundet forsinkelser fra Let Legs leverandører. I tilfælde af restordre, vil kunden modtage besked om forventet leveringstidspunkt.
  • Levering af varer, herunder delleverancer, foretages fra lager via Let Legs egen leverandør.
  • Levering af varer samt andre arbejde og tjenesteydelser anses for udført, når aflevering har fundet sted i overensstemmelse med det nedenfor anførte:
   • Aflevering finder sted ved levering på aftale adresse, medmindre der konstateres væsentlige mangler under en af kunden ønsket afleveringsforretning. Kunden har ikke ret til at afvise aflevering på grund af ikke-væsentlige mangler, forudsat at Let Leg udtrykkeligt accepterer Let Legs forpligtelse til at afhjælpe manglen.
   • Såfremt aflevering ikke finder sted på grund af omstændigheder, som Let Leg ikke er ansvarlig for, skal aflevering anses for at have fundet sted 10 arbejdsdage efter det angivne forventede tidspunkt for Arbejdets afslutning.
   • Desuden skal aflevering (og dermed risikoens overgang til kunden) anses for at have fundet sted, såfremt kunden tager Arbejdet helt eller delvist i brug.
  • Delvise leverancer eller tjenesteydelser er tilladt, medmindre andet udtrykkeligt er skriftligt aftalt.
  • Levering til lande uden for Danmark inkl. Færøerne og Grønland ikke er omfattet af de normale salgs- og leveringsbetingelser.
 7. Ejendomsforbehold

  • Let Leg bevarer ejendomsretten til Arbejdet, indtil alle udestående fordringer er afregnet.
  • Såfremt kunden misligholder Kontrakten, herunder navnlig i tilfælde af manglende betaling, har Let Leg ret til at tilbagetage det leverede Arbejde efter at have sendt en skriftlig påmindelse. Dette anses ikke som ophævelse af Kontrakten.
  • Kunden er forpligtet til straks at informere Let Leg om alle forhold, som påvirker ejendomsforbeholdet, navnlig udlæg i ejendom eller faktiske indgreb i ejendomsforbeholdet.
 8. Reklamation og mangler

  • Kunden er forpligtet til straks efter modtagelsen af en leverance at undersøge det leverede for fejl og mangler samt kvantitetsmangler.
  • Det påhviler kunden at reklamere straks og senest 8 dage efter, at en mangel ved det Arbejde, herunder mængdedifferencer, er eller burde have været opdaget. Reklamation skal dog altid ske senest 6 måneder efter leveringen.
  • Kunden skal straks efter konstateringen af eventuelle mangler skriftligt meddele dette til Let Leg og i detaljer beskrive arten og omfanget af manglen.
  • Kunden skal, i samarbejde med Let Leg, give Let Leg den fornødne tid og mulighed for at udføre alle afhjælpningsaktiviteter, som Let Leg anser for nødvendige. I tilfælde af kundens undladelse heraf fritages Let Leg for ansvaret for manglerne i enhver henseende
 9. Ansvar

  • Let Leg erstatter kun dokumenterede, direkte tab.
  • Let Leg er ikke ansvarlig for driftstab, følgeskader eller andet indirekte tab.
  • I tilknytning til ovenstående præciseres det, at kunden er ansvarlig for at undersøge og sikre, at det af Let Leg leverede Arbejde kan anvendes som forudsat, og at Let Leg således under ingen omstændigheder kan gøres ansvarlig for eventuelle følgeskader.
  • Tilsvarende gælder det, at kunden skal friholde Let Leg, såfremt tredjemand kan rette krav mod Let Leg som følge af sådanne følgeskader.
  • Let Legs eventuelle ansvar forbundet med en leverance er i enhver henseende begrænset til et beløb svarende til købesummen for den pågældende leverance.
 10. Force majeure

  • Let Leg friholdes for enhver forpligtelse til at foretage levering, i det omfang Let Leg er blevet forhindret i at opfylde sine forpligtelser af årsager, som ligger uden for Let Legs kontrol, og som var uforudseelige på tidspunktet for Kontraktens indgåelse (“Force Majeure”). I tilfælde af force majeure, er Let Leg berettiget til at aflyse Arbejdet og tjenesteydelsen (forud for og under Arbejdet).
  • Force Majeure omfatter, men er ikke begrænset til:
   • Krig, terror og hærværk
   • Naturkatastrofer og usædvanlige vejrforhold, herunder stormvejr, regn, sne, osv.
   • Brand
   • Mangel på materialer og energiforsyning
   • Strejke og lovlig lockout.
  • Let Leg skal påberåbe sig force majeure inden 5 dage efter, at force majeure er indtrådt.
  • Såfremt Let Leg aflyser (forud for og under Arbejdets afvikling), som følge af force majeure, er Let Leg ikke ansvarlig for direkte- eller indirekte tab, som Kunden lider som følge af aflysningen.
  • OBS: Såfremt en force majeure-begivenhed indtræder under- eller umiddelbart op til Arbejdets afholdelse, vil der ikke ske tilbagebetaling af leveringsomkostninger, som Kunden har afholdt.