TRIVSELSSKOLE

 • Børn som leger trives bedre - En investering i børnenes leg og bevægelse

 • En totalløsning til leg, læring, fællesskab og trivsel

 • Små nemme lege og bevægelsesaktioner der styrker elevernes relationer, samarbejde og glæde

En skole der kan gå forrest!

Som TrivselSKOLE vil I være front runners i arbejdet med elevernes trivsel, skoleglæde samt personlige og sociale dannelseskompetencer gennem bevægelse og leg.

Skolen er en social øveplads hvor eleverne afprøver, tester, udvikler og former sig. Leg og bevægelse i skoledagen er det fælles 3. Det er derfor essentielt at det er et trygt og accepterende miljø der kan lade legen, kreativiteten, bevægelsen og ikke mindst det uperfekte, det skøre, det fjollede og det fejlende få en central rolle.

TrivselsSKOLEN åbner op for disse parametre, italesætter dem og udlever dem. Gennem lege og bevægelsesaktioner arbejdes der med fællesskabende didaktikker, der bygges bro mellem de formelle (klassen) og uformelle (relationerne) fællesskaber.

Med en profil om TrivelsSKOLE vil I få adgang til:

Et helgraderet samarbejde!

I et samarbejde som virker, kræves kontinuerlig kommunikation, sparring og udvikling hos begge parter. TrivelsSKOLE er en profil som giver skolen en rød tråd i arbejdet med elevernes trivsel gennem leg og bevægelse i hverdagen. I samarbejdet vil skolen have tildelt en personlig Let Leg konsulent som vil være tilgængelig 24/7 hvad angår vejledning, hjælp og sparring.

Jeres Let Leg konsulent er den som kender til jeres specifikke fokusplan, igangværende tiltag og status på skolens generelle styrker og udfordringer. Tilknyttet denne konsulent vil være “trivsels/bevægelsesanfører” fra jeres skole. Personen vil være det direkte led mellem skolen og jeres Let Leg konsulent, og I som skole er ansvarlige for at udvælge denne person.

Samarbejdsrollerne i trivselsSKOLE:

Hvorfor blive TrivselsSKOLE?

I disse år er der et stort fokus på børn og unges mentale helbred, fysiske sundhed og sociale relationer i dagligdagen. Det skyldes blandt andet post-covid 19 tendenser og ændrede hverdagsrutiner som er prægede af mindre fysisk aktivitet og samvær med kammeraterne samt et opskruet tempo med fuld fart og skift i indhold. Undersøgelser viser tydlige resultater af samfundsændringerne, hvor der særligt for børn og unges ses 3 områder med betydelig forværring:

 • Mental mistrivsel blandt unge (mistrivsel)
 • Faldende skoleglæde
 • Fald i den sundhedsforebyggende adfærd (sundhed)

(Ottosen, M.H. m.fl. (2022). Børn og unge i Danmark: Velfærd og trivsel 2022

Øget Trivsel & Sundhed

 • Fællesskabsdannelse aktiviteter og lege
 • Oplevelse af hinanden i et nyt lys kan skabe nye venner og styrke relationer
 • At mestre legen og få indsigt i egne kvaliteter giver øget selvværd
 • Handlekraft fremmes gennem den tilgængelighed og umiddelbare lyst som legen skaber
 • Kropsidealer revurderes og forståelseshorisonten omkring vores forskelligheder udvides via den fysiske måde at være sammen på

Bedre Skoledag & Faglige Færdigheder

 • Koncentration forbedres når sansemotorikken kommer i spil. Sanseintegrationen hjælper os til at udelukke uhensigtsmæssige stimuli
 • Både arbejdshukommelsen (kort tid) og den langtidshukommelsen at positiv effekt af, at få kroppen med, pulsen op og krydskoordinering inddraget
 • Motivation øges særligt når aktiviteten opleves meningsfuld og varieret hvilket generelt sker når den udføres med andre (samhørighed), kan kan mestre opgaven (mestring) og man har medbestemmelse (autonomi)
 • Arbejdet med leg og bevægelse giver unikke muligheder for at give succesoplevelser og dermed styrke lysten til at præstere
 • Læring optimeres ved den legende tilgang der inddrager det “hele menneske”. Læring anskues i et holistisk perspektiv

Børn om leger trives bedre!

At forebygge og skabe kulturforandring er noget af det sværeste, men hvis vi arbejder kontinuerligt i fællesskab på tværs af institutioner, sektorer og aktører kan vi gør en forskel, som ikke bare vil have en midlertidig virkning, men skabe en naturlig positiv udvikling. Mange undersøgelser har dykket ned i temaer omkring børn leg, bevægelse, læring og skoleglæde. Der er ingen tvivl om at leg og bevægelse i hverdagen, har en essentiel betydning for børns sociale og personlig dannelse, motoriske og kropslige kompetencer samt oplevelse af egen livskvalitet og glæde.

Læs mere om fysisk aktivitet, trivsel og leg i disse links: